Op zaterdag 1 april houden wij onze Algemene ledenvergadering. U bent om 13.30 uur van harte welkom in Zalencentrum De Huve, Grotestraat 52 in Eibergen.

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda
2. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2022*
3. Ingekomen stukken en mededelingen.
4. Vaststellen van het jaarverslag 2022
5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2022, w.o. *
– Verslag van de kascommissie
– Jaarrekening van 2022
– Balans per 31 december 2022
6. Benoeming van de kascommissie 2023
7. a. Vaststellen wijziging statuten ten behoeve van de aanscherping Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersoon. Hier vindt u de concept-akte.
b. Voorlezen en vaststellen notulen over de vaststelling statuten.
8. Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Justi Berk en het bestuurslid waar een vacature voor is.
Tot aan het moment van aanvang van de vergadering is het mogelijk kandidaten voor
een bestuursfunctie voor te dragen aan de voorzitter van de vereniging.
9. Rondvraag en sluiting

* De verslagen van de ledenvergaderingen 2022; het jaarverslag 2022 en de financiële
stukken vindt u op deze pagina en worden op 1 april ter vergadering verspreid.
Tevens zijn de stukken in te zien tijdens openingsuren (zaterdags van 10.00-12.00 uur) in
ons historisch archief aan de Grotestraat 56.

PAUZE

14.30 uur
Lezing door Wim van Hagen over de Jodenvervolging, ook in Eibergen
De titel is “de Holocaust”. Hij zal zich richten op de situatie in Nederland. De door de bezetter
getroffen maatregelen golden landelijk en betroffen dus ook Eibergen. Daarbij gaat hij ook in op het systeem van de concentratiekampen, de getroffen maatregelen en de gevolgen.

The post 1 april: Algemene ledenvergadering appeared first on Historische Kring Eibergen.


klik hier voor het originele artikel